ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ការនាំចេញផ្លាស្ទិចនៅឆ្នាំ ២០២០

    របាយការណ៍វិភាគរបស់សហគ្រាសសំខាន់ៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនាំចេញប្លាស្ទិចវិភាគជាចម្បងទៅលើស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍និងនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នាពេលអនាគតរបស់សហគ្រាសប្រកួតប្រជែងឈានមុខគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនាំចេញប្លាស្ទិច។ ចំណុចវិភាគសំខាន់ៗរួមមាន៖ ១) ការវិភាគផលិតផលរបស់សហគ្រាសសំខាន់ៗក្នុងពិព័រណ៍ប្លាស្ទិក…
    អាន​បន្ថែម